Okresowe przeglądy techniczne budynków. Za które z nich odpowiada zarządca nieruchomości?

Okresowe przeglądy techniczne budynków. Za które z nich odpowiada zarządca nieruchomości?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego każdy budynek musi podlegać regularnym przeglądom technicznym. Wynika to z kwestii zapewnienia bezpieczeństwa m.in. pożarowego oraz użytkowego. W przypadku domów jednorodzinnych za przeprowadzanie okresowych kontroli odpowiada właściciel. Sprawa ma się inaczej w odniesieniu do osiedli i domów wielorodzinnych. Ich obsługą techniczną może się zajmować właściciel, ale nie musi. Zazwyczaj większość jego obowiązków przejmuje zarządca nieruchomości.

Obsługa techniczna nieruchomości a obowiązki zarządcy

Na barkach zarządcy nieruchomości spoczywa wiele obowiązków. Wśród nich wymienia się pełną obsługę techniczną nieruchomości. Ma ona na celu utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym i estetycznym.  W związku z tym zarządca odpowiada za:

  • konserwację i bieżącą obsługę budynku – czyli nieustannie monitoruje stan techniczny nieruchomości, zgłasza ewentualne usterki oraz zleca ich naprawy,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej – czyli sporządza i przechowuje dokumenty dotyczące obsługi technicznej nieruchomości,
  • opracowanie planów remontowych i współpracę z podwykonawcami – czyli czuwa nad realizacją remontów zgodnie z przyjętymi uchwałami, a dodatkowo negocjuje ceny i warunki umów z podwykonawcami,
  • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych – czyli umawia się z serwisantami i zleca cykliczne kontrole instalacji oraz urządzeń, które mają kluczowe znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa domowników.

Za jakie konkretne przeglądy techniczne odpowiedzialny jest zarządca?

Zarządca nieruchomości sprawuje nadzór nad terminowością przeprowadzania ogólnych przeglądów technicznych obiektu w cyklu rocznym lub kilkuletnim. Takie kontrole obejmują sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku oraz przeglądy instalacji, w tym instalacji: grzewczej, elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacyjnej. Oprócz tego obowiązkiem zarządcy jest też udostępnienie lokalu odpowiednim służbom w celu przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych, spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

Okresowe przeglądy techniczne budynków. Za które z nich odpowiada zarządca nieruchomości?