Brak aktualnych przeglądów budynku – kto ponosi za to konsekwencje?

Brak aktualnych przeglądów budynku – kto ponosi za to konsekwencje?

Przegląd techniczny budynku polega na sprawdzeniu, czy obiekt jest utrzymany w odpowiednim stanie i bezpiecznie użytkowany. Celem kontroli jest ocena, czy nie zagraża bezpieczeństwu osób na co dzień w nim przebywających oraz ich mieniu. Na obowiązek przeprowadzania przeglądów wskazują przepisy prawa budowlanego. Znaleźć można w nich dokładne informacje dotyczące np. częstotliwości kontroli oraz odpowiedzialności za brak ich wykonania. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, co obejmują przeglądy budynku oraz kto odpowiada za ich terminowe przeprowadzanie.

Kto odpowiada za przeglądy budynku?

Obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. To w ich powinności jest utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, ale i estetycznym. W ich interesie jest niedopuszczenie do pogorszenia właściwości użytkowych obiektu oraz jego sprawności technicznej. W związku z tym właściciel lub zarządca zobowiązany jest do zlecania kontroli odpowiednim fachowcom i przeprowadzania wszelkich napraw, których celem jest usunięcie ewentualnych nieprawidłowości wykrytych podczas przeglądu.

Sprawowanie nadzoru technicznego to odpowiedzialność, którą regulują przepisy, dlatego obsługę techniczną nieruchomości warto powierzyć doświadczonym zarządcom np. z naszej firmy Domestika. Dlaczego to takie ważne? Należy pamiętać, że za niewywiązanie się z tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa budowlanego na właściciela lub zarządcę budynku nakładane są sankcje karne. Za brak aktualnych przeglądów budynku grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności, a nawet w niektórych przypadkach również pozbawienia wolności.

Czego dotyczy okresowy przegląd budynku?

W ramach przeglądu budynku okresowej kontroli poddaje się:

  • bezpieczeństwo konstrukcji,
  • bezpieczeństwo pożarowe,
  • bezpieczeństwo użytkowania,
  • warunki higieniczne i zdrowotne,
  • zgodność użytkowania obiektu z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska,
  • ochronę budynku przed hałasem i drganiami,
  • oszczędność energii,
  • właściwą izolacyjność termiczną.
Brak aktualnych przeglądów budynku – kto ponosi za to konsekwencje?